Regulamin

POSTANOWIENIE OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów FINEZJA FITNESS przy ul. Białowieskiej 20A we Wrocławiu.

1. Klientem naszym może być osoba płci żeńskiej

2. Klientem naszym może być osoba pełnoletnia. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może korzystać z usług i/lub produktów za zgodą (pisemną) rodziców (opiekunów).

3. Klient Finezja Fitness przed skorzystaniem z usług i/lub produktów zobowiązany jest do:
a. zaznajomienia się z regulaminem Finezja Fitness oraz jego przestrzegania
b. uiszczenia opłaty za usługi i/lub produkty lub do okazania karnetu
c. zaznajomienia się ze sposobem korzystania z usług i/lub produktów oraz obsługi urządzeń będących wyposażeniem pomieszczeń Finezja Fitness

4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

5. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają klienci, którzy dokonali rezerwacji (telefonicznie lub osobiście w recepcji) i stawili się nie później niż na 5 minut przed rozpoczęciem tych zajęć.

6. Każdy karnet jest ważny przez okres 1 miesiąca i upoważnia do określonej liczby wejśc wg cennika. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Opłaty za niewykorzystane wejścia nie podlegają zwrotowi.

7. W przypadku nieobecności na rezerwowanych zajęciach, klient ma prawo do ich odrobienia wyłącznie po wcześniejszym powiadomieniu (telefonicznie lub osobiście) obsługe recepcji:
a. w przypadku porannych zajęć (tj. prowadzonych do godz.12 ) nie poźniej niż do godziny 19.00 dnia poprzedzającego odbywanie się zajęć
b. w przypadku zajęć popołudniowych nie później niż do 13.00 w dniu odbywania się zajęć

8. W przypadku choroby wszystkie rodzaje karnetów można zawiesić wg indywidualnych ustaleń z obsługą Finezja Fitness za okazaniem zwolnienia lekarskiego i na okres od 7 dni roboczych do 2 miesięcy

9. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
Udostępnienie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z klubu bez prawa ubiegania się o zwrot pieniędzy za zakupiony karnet.

10. W przypadku utraty karnetu przez Klienta, zobowiązany jest on do natychmiastowego powiadomienia o tym Finezja Fitness w formie telefonicznej lub osobiście. Za wydanie kolejnego karnetu klub pobierze opłatę w wysokości 5 PLN.

11. Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług, a następnie zostawić go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać karnet. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 25zł.

12. W przypadku braku ważnego karnetu, Klient klubu zobowiązuje się do przekazania dokumentu z danymi personalnymi i zdjęciem w celu weryfikacji danych oraz w zastaw za kluczyk do szafki.

13. Finezja Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz Instruktora.

14. Zajęcia odbywają się przy minimum 3 osobach i trwają 55 minut.

15. Klient Finezja Fitness zobowiązany jest do:
- zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.
- przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy w przeznaczonych do tego celu szafkach;
- wykonywania ćwiczeń w zmiennym obuwiu o przeznaczeniu sportowym;
- przynoszenia ze sobą ręczników w celu położenia go na matach podczas zajęć;
- korzystania z natrysków w odpowiednich klapkach;
- podporządkowania się zaleceniom trenera lub właściciela

16. Finezja Fitness może odmówić wstępu osobom, których zachowanie bądź ubiór mogą być uznane za nieodpowiednie

17. Za utratę dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych Finezja Fitness nie ponosi odpowiedzialność wyłącznie pod warunkiem ich uprzedniego zdeponowania w recepcji. Finezja Fitness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy nie umieszczone w szafkach.

18. Finezja Fitness zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu z powodu prowadzonych prac remontowych lub zajścia nagłych nieprzewidzianych sytuacji. W takich przypadkach przedłuża się ważność karnetu.

19. Finezja Fitness nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób korzystających z usług, produktów Finezja Fitness.

20. Uwagi dotyczące pracy Finezja Fitness mogą być składane w recepcji.